ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2018 ປຶກສາຫາລື 4 ບັນຫາສຳຄັນ


...

12.11.2018 9:56     

   ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກຽມຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2018 ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ທັນວາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມຍົກ 4 ບັນຫາຫຼັກຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2018 ຈະໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການທົບທວນກາງສະ ໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການສົນທະນາແມ່ນມາຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ຫົວຂໍ້ຄື:
1. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງ;
2. ການພັດທະນາຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ;
3. ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການກະກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດ;
4. ບັນຫາອື່ນໆທີ່ປິ່ນອ້ອມເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ.
ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດການປະເມີນຮ່ວມກັນ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໄພພິ ບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລວມທັງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ສຳລັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການກໍ່ ສ້າງປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄືນໃໝ່, ການສະໜອງດ້ານງົບປະມານ ຈະເປັນບັນຫາຫຼັກກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ.
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ມາດຕະການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ເພື່ອບັນລຸວາລະຂອງການພັດທະນາປີ 2030 ກໍຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເສັ້ນທາງສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ ຜ່ານການທົບທວນເງື່ອນໄຂການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນຕົ້ນປີນີ້.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈະມີບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດກາງສະໄໝຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII. (2016-2020) ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອຮ່ວມກັນກຳນົດບຸລິມະສິດ ສຳລັບປີຕໍ່ໆໄປ ລວມທັງການສ້າງແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ນອກຈາກນີ້ ບັນດາຄະນະ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ມີໂອກາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຮູບແບບໃໝ່ຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.
ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2018 ຈະເປັນເວທີທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບລັດ ຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນກຳນົດເຄື່ອງມື ສຳລັບການ ຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ ເສີມຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ການກະກຽມສຳລັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ( 2021-2025) ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີນີ້ ເປັນເວທີທີ່ເປີດກວ້າງ, ສ້າງສັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຮ່ວມກັນ ໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ຫວັງຢ່າງ ຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດທຸກລະດັບ.
ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທັງເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ເນັ້ນກ່ຽວກັບ ການເປັນເຈົ້າການຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ. ການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ຈະເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ສົ່ງເສີມການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໃນປີ 2018 ນີ້.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການໂຕະມົນແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນ ກົນໄກໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກການພັດທະນາ. ຂະບວນການໂຕະມົນ ຊຶ່ງມີປະທານໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະກອບມີ 10 ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ປຶກສາກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ 30 ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຍ່ອຍ ທີ່ມີການປະສານງານກັນ ສຳລັບການດຳເນີນງານຂອງຂະ ແໜງການຕ່າງໆ.
ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍມີທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ເພື່ອການພັດ ທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
(ຂ່າວ: ແສງຈັນ)