ໜັງສືພິມ ເອເລັກໂຕຣນິກ 12-10-17
( ທ່ານສາມາດຄລິກທີຮູບໜັງສືພິມ ເພື່ອດາວໂຫຼດໄດ້ເລີຍ )

...