ໜັງສືພິມ ເອເລັກໂຕຣນິກ 29-09-17
( ທ່ານສາມາດຄລິກທີຮູບໜັງສືພິມ ເພື່ອດາວໂຫຼດໄດ້ເລີຍ )

...