ສະພາ ພິຈາລະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ


...

    

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ພ້ອມກັນ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ ສິນສາທາລະນະ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງການເງິນ. ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໄດ້ສະ ເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະໃຫ້ ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ສາທາລະນະຂອງ ສປປ ລາວແມ່ນໜີ້ທີ່ເກີດຈາກການກູ້ ຢືມ, ການອອກພັນທະບັດ, ການຄ້ຳປະກັນການກູ້ຢືມ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນການຊຳ ລະຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຍັງ ບໍ່ທັນມີນິຕິກຳສະເພາະຄຸ້ມ ຄອງ ຊຶ່ງໄດ້ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ບາງ ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບ ເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015, ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະ ບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ແລະ ດຳລັດເລກທີ 75/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2009 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອ ພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍອີງໃສ່ ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍໃນການ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ສາທາລະນະໃຫ້ມີຄວາມປອດ ໄພໃນໄລຍະຍາວ. ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ຕ້ອງການ ການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ແຫຼ່ງທຶນຈາກ ງົບປະມານພາຍໃນເຫັນວ່າຍັງ ບໍ່ທັນພຽງພໍ ສ່ວນໜຶ່ງຍັງຕ້ອງ ໄດ້ອາໄສການກູ້ຢືມຈາກພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກ ນັ້ນ ໃນຕໍ່ໜ້າເມື່ອປະເທດເຮົາ ຫຼຸຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະ ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ປະເທດທີ່ມີ ລາຍຮັບປານກາງ, ການກູ້ຢືມ ທາງການ ເພື່ອພັດທະນາຈະ ຄ່ອຍໆຫຼຸຸດລົງ ແລະ ໝົດໄປ, ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ກູ້ ຢືມຈາກຕະຫຼາດການເງິນສາ ກົນໃນເງື່ອນໄຂອັດຕາດອກ ເບ້ຍທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ, ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການກະກຽມຕໍ່ສະ ພາບດັ່ງກ່າວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ໂດຍລວມ ແລ້ວຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະ ນະ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອກຳ ນົດຫຼັກການລວມ, ລະບຽບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາໜີ້ສິນທີ່ເກີດຈາກການ ກູ້ຢືມ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນ ການກູ້ຢືມຂອງລັດຖະບານໃຫ້ ເປັນລະບົບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມ ນັ້ນ ກໍໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ຂັ້ນ ຕອນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານໜີ້ສິນ ເພື່ອ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອົງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໜີ້ສິນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ ສິດທິຜົນ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາ ທາລະນະປະກອບດ້ວຍ XIV ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 70 ມາດ ຕາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບັນດາສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ຄົ້ນ ຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຮັດກຸມຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ສະເໜີປ່ຽນຄຳສັບບາງ ໝວດບາງມາດຕາ ເພື່ອໃຫ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳໄປແກ້ ໄຂ.(ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກສາຄອນ)