ສະພາພິຈາລະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ


...

    

ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະ ນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດ ຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ເປັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່, ປະກອບມີ XI ພາກ, ມີ 15 ໝວດ ແລະ 90 ມາດຕາ ໄດ້ນຳມາ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ ນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະ ວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດ. ໜ້າສົນໃຈຂອງກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ແມ່ນມາດຕາ 5 ລະ ບຸວ່າ: ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍ ທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ ລັດ, ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນ ເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ, ປະຢັດ ສະເໝີພາບ ຍຸຕິທຳ ໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດ ສອບໄດ້, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກ ຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກ ນິກ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດຂອງລັດ ບຸກຄົນນິຕິ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຂຶ້ນສະ ເໜີກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນ ຂອງລັດວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດດຳລັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະ ຍັງບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມທິດທາງ ແລະ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນການ ນຳໃຊ້ທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີປະ ສິດທິຜົນສູງຕໍ່ການພັດທະນາ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດ ກາຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີ, ຍັງມີ ບາງພາກສ່ວນຖືເບົາຕໍ່ວຽກ ງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍ ທຶນຂອງລັດ, ມີການດຳເນີນ ການປະມູນ ແຕ່ບາງຄັ້ງຍັງ ເຮັດເປັນພຽງຮູບການ ຫຼື ປະ ສິດທິຜົນຍັງຕ່ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບ ປະມານແຫ່ງລັດ ມີການສູນ ເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອີກບັນຫາ ໜຶ່ງ ດຳລັດ 03 ທີ່ເປັນນິຕິກຳ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດ ຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດທີ່ນຳໃຊ້ ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ຕອບສະໜອງ ໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີການ ແຂ່ງຂັນສູງ ເນື່ອງຈາກວ່າບາງ ເນື້ອໃນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ, ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ, ບັນດາ ກະຊວງອົງການ, ອົງການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ, ການກຳນົດເງື່ອນໄຂ,ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ປະມູນ ແລະ ຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ທີ່ ຕິດພັນກັບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດ ຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຍັງບໍ່ທັນ ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄົບ ຖ້ວນເທົ່າທີ່ຄວນ ເພື່ອແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ໃນການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະ ນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແກ້ໄຂບັນ ຫາທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາຕາມທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ປັບປຸງ ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍ ທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ປະຢັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນປັບ ປຸງຍົກລະດັບດຳລັດ ເລກທີ 03/ນຍ ຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອ ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິ ກຳ ທີ່ໜັກແໜ້ນໃນການປະຕິ ບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຖືກຮັບ ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດັ່ງນີ້: ມີນິຕິກຳ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກ ແໜ້ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດ ຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິ ພາບສູງຂຶ້ນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງລັດ ລວມທັງທຶນຈາກ ການກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດມີປະສິດທິ ຜົນກວ່າເກົ່າ. ຈາກນັ້ນ ສສຊ ກໍໄດ້ຜັດ ປ່ຽນກັນຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີ ເນື້ອໃນຈະແຈ້ງຄົບຖ້ວນຮັດ ກຸມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສະເໜີປັບປຸງ ຄຳສັບບາງໝວດ, ບາງມາດ ຕາ, ກ່ອນລົງຄະແນນສຽງຮັບ ຮອງເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່.