ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ - ເງິນຕາ


...

    ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການ ເງິນ - ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016 - 2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 5 ພຶດສະພາຜ່ານ ມານີ້ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ລາວ - ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັກ 5 ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຊຶ່ງມີບັນດາ ແຂກຖືກເຊີນຈາກກະຊວງ, ອົງ ການ, ທຫລ, ທະນາຄານທຸລະ ກິດຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະ ບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2009 - 2020 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ການຂະ ຫຍາຍ ຕົວຂອງລະບົບ ການເງິນ - ເງິນຕາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ແນໃສ່ປະ ກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ - ສັງຄົມ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມ ໂຍງກັບສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ທັງ ເປັນ ການ ປູພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການກ້າວ ສູ່ສັງຄົມນິຍົມ ຈຶ່ງຈຳ ເປັນຕ້ອງປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຍຸດ ທະສາດການພັດທະນາລະບົບ ສະຖາບັນການເງິນ - ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016 - 2025) ແລະ ວິໄສ ທັດຮອດປີ 2030. ຍຸດທະສາດການພັດທະ ນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ - ເງິນຕາ ສະບັບນີ້ໄດ້ຕີລາຄາ ການພັດທະນາລະບົບສະຖາ ບັນການເງິນ - ເງິນຕາໃນໄລ ຍະຜ່ານມາແຕ່ປີ 2001 - 2015 ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ທິດທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍ ບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາສະຖາບັນການ ເງິນ - ເງິນຕາໃນຕໍ່ໜ້າ, ກຳນົດ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ແຜນຍຸດທະ ສາດ ແຕ່ປີ 2016 - 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ປະ ກອບດ້ວຍ 4 ພາກ. ພາກທີ I ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ການພັດທະນາລະບົບສະຖາ ບັນການເງິນ - ເງິນຕາ ແຕ່ປີ 2001 - 2015; ພາກທີ II ກຳ ນົດຍຸດທະສາດການພັດທະ ນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ - ເງິນຕາ ໄລຍະ 10 ປີ ຮອດ ປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030; ພາກທີ III ຜັນຂະ ຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດເປັນ ແຜນພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2016 - 2020 ແລະ ພາກທີ IV ກຳນົດກົນໄກ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລ ຍະ 5 ປີ. ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງ ການ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ບັນດາກົມພາຍໃນທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາ ຄານທຸລະກິດກໍຄືບັນດາພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໄປຄົ້ນ ຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນ ວຽກລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມ ທັງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ "ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ- ເງິນຕາ 10 ປີ (2016 - 2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030" ສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.