ຊາວກະສິກອນ ທົ່ວເມືອງໄຊພູທອງ ເລີ່ມລົງມືປັກດຳ ເຂົ້ານາປີ ໄດ້ 47,18 ເຮັກຕາ


...

    ຕາມການລາຍງານຂອງໜ່ວຍ ງານປູກຝັງ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ວ່າ: ສຳລັບ ການປູກເຂົ້ານາປີ ແລະ ປູກພືດ ສຳຮອງລະດູຝົນແມ່ນມີແຜນ ປູກເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 13.537,2 ເຮັກຕາສະມັດຖະພາບ4,23 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນ ຜະລິດເຂົ້າເປືອກໃຫ້ໄດ້ 55.287 ໂຕນ, ສຳຮອງລະ ດູຝົນສຳລັບການປູກເຂົ້າ ນາປີ ແລະ ພືດສຳຮອງ ລະດູຝົນແມ່ນມີແຜນປູກ ເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 13.537,2 ເຮັກຕາ ສະມັດຖະພາບ 4,2 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນ ຜົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກໃຫ້ໄດ້ 55.287 ໂຕນ, ແຜນພືດສຳ ຮອງລະດູຝົນ 1.074,6 ເຮັກ ຕາ ແຜນແນວພັນເຂົ້າ 812,2 ໂຕນ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ເຂົ້າພັນປັບປຸງ 100% ມາຮອດປັດຈຸບັນພາຍ ໃນເມືອງຕົກກ້າໄດ້ 157 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 19,32%, ໄຖຮຸດນາ ໄດ້ 2.389,37 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 17,62%, ນາຫວ່ານແຫ້ງ 146,09 ເຮັກຕາ, ນາຢອດ 26,5 ເຮັກຕາ, ຂົນຝຸ່ນຄອກລົງ ໃສ່ນາໄດ້ 2.696,5 ໂຕນຕໍ່ ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 17,32% ຂອງ ເນື້ອທີ່ແຜນການ 15.561,4 ໂຕນ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປັບນາ ໄຮ່ນ້ອຍ ເປັນນາໄຮ່ໃຫຍ່ 283,75 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 171,9%. ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ທົ່ວເມືອງໄຊພູທອງ ຊາວກະ ສິກອນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມືປັກ ດຳເຂົ້ານາປີໄດ້ແລ້ວ 47,18 ເຮັກຕາ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຜະ ລິດເຂົ້ານາປີແລ້ວ ຊາວກະສິ ກອນ ຍັງປູກພືດລະດູຝົນໄດ້ ແລ້ວ 1.046 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 97,38% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນ 1.074 ເຮັກຕາ, ໝາກແຕງ 25 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນ 35 ເຮັກຕາ ໝາກເຜັດ 20 ເຮັກຕາ ແລະ ພືດຜັກຊະນິດອື່ນໆອີກຈຳ ນວນໜຶ່ງ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງກໍ່ ຍ້ອນສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຝົນຂາດໄລຍະ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍບ່ອນປັກດຳນາ ປີນີ້ຊັກຊ້າແກ່ຍາວຕໍ່ກັບສະ ພາບດັ່ງກ່າວຊາວກະສິກອນ ຈຶ່ງໄດ້ຫັນມາເຮັດນາຖອດ, ນາ ຫວ່ານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າທຸກໆປີ. (ຂ່າວ: ພັນທະມິດ ວົງສຸທິ)