ເຊັນສັນຍາ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທາງດ້ານ ການເງິນ


...

     ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ທາງດ້ານການເງິນກັບບໍລິສັດຫຼັກ ຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ (ບລຈ) ຊຶ່ງ ພິທີລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ຜ່ານມານີ້, ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ ລະຫວ່າງທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ລິນລີ ຜູ້ອຳ ນວຍການ ບລຈ ໂດຍມີທ່ານ ຄຳສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະ ທານ ສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ ຮ່ວມ. ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ ບໍລິການທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການ ເງິນທີ່ລົງນາມກັນ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບລຈ ແມ່ນໄດ້ ກຳນົດບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ຄາດໝາຍຈຳເປັນຕ່າງໆ ເພື່ອ ດຳເນີນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ ທຄຕລ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຳເລັດການ ເພີ່ມທຶນທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 360 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງແຜນການເພີ່ມທຶນດັ່ງ ກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງມາຕັ້ງ ແຕ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2013. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ ຜ່ານມາ, ທຄຕລ ໄດ້ດຳເນີນ ການຄົ້ນຄວ້າກະກຽມຄວາມ ພ້ອມດ້ານວິຊາການ, ບຸກຄະ ລາກອນ ແລະ ປະສານງານກັບ ຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທຶນດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເພີ່ມທຶນ, ທຄຕລ ຈະສາມາດບັນລຸອັດຕາຄວາມ ພຽງພໍຂອງທຶນຕາມລະບຽບທີ່ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ເປັນພື້ນຖານ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຫຼັກການ BASEL II (ບາເຊວ 2) ໃນອະ ນາຄົດ ພ້ອມທັງຈະເສີມສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທຶນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານ ການແຂ່ງຂັນ, ຮອງຮັບການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ, ອອກ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ພັດທະນາ ການບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ ມາດຕະຖານສາກົນ. ສຳລັບລາຄາສະເໜີຂາຍ, ຈຳນວນຮຸ້ນ RO & PO ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆແມ່ນຈະ ແຈ້ງໃຫ້ນັກລົງທຶນຮັບຮູ້ຕາມ ພາຍຫຼັງອີກເທື່ອໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ດຳເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຢ່າງລະອຽດແລ້ວ. ທຄຕລ ເປັນໜຶ່ງໃນທະ ນາຄານທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນທະ ນາຄານແຫ່ງທຳອິດທີ່ຈົດທະ ບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ຜົນການດຳເນີນງານຂອງທະ ນາຄານມີກຳໄລເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນປີ 2016, ຍອດ ສິນເຊື່ອເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 75%, ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເງິນ ຝາກ ແລະ ຊັບສິນຢູ່ທີ 25% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2015. ທຄຕລ ໄດ້ສ້າງແຜນຍຸດ ທະສາດ ໄລຍະ 5 ປີ ແລະ ແຜນທຸລະກິດແຕ່ລະປີເປັນອັນ ລະອຽດ ໂດຍທະນາຄານຕັ້ງ ເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອໃນ ລະດັບສະເລ່ຍ 12% ຕໍ່ປີ, ຕາມ ພາວະເສດຖະກິດຢູ່ໃນໄລຍະ ຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍເນັ້ນການ ກະຈາຍສິນເຊື່ອໄປຫຼາຍຂະ ແໜງການ ແລະ ຫຼາຍຂະໜາດ ລູກຄ້າ. ນອກນັ້ນ ທຄຕລ ຈະ ເນັ້ນສະໜອງການບໍລິການ ແບບທັນສະໄໝ (ໝູນໃຊ້ລະ ບົບ IT) ແລະ ອອກຜະລິດຕະ ພັນໃໝ່ເຊັ່ນ: ສິນເຊື່ອທີ່ຢູ່ອາ ໄສ (home loan) ເພື່ອດຶງດູດ ລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດີ ແລະ ສ້າງກຳ ໄລເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ. (ຂ່າວ: ທຄຕລ)