ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສືບສວນ-ສອບສວນ


...

09.08.2018 10:21     

   ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 54/ນຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08/8/2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສືບສວນ-ສອບສວນ ສາເຫດຄູກັ້ນນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກພັງ - ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016, - ອີງຕາມການຕົກລົງ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງກອງປະຊຸມ ລັດ ຖະບານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງວັນທີ 06 ສິງຫາ 2018. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕົກລົງ: ມາດຕາ1: ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສືບສວນ-ສອບສວນຫາສາເຫດ ຄູກັ້ນນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ - ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກພັງ ຊຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານດັ່ງລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້: 1. ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ເປັນປະທານ. 2. ທ່ານ ສິງເພັດ ບຸນສະຫວັດທິພັນ ຮອງປະທານອົງການ ກວດກາລັດຖະບານ ເປັນຮອງ ແລະ ຜູ້ນຳພາເຮັດວຽກຕົວຈິງ. 3. ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຮອງ. 4. ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ເປັນຄະນະ. 5. ທ່ານ ງາມປະສົງ ເມືອງມະນີ ຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຄະນະ. 6. ທ່ານ ສິດທິສອນ ເທບພາສີ ຫົວໜ້າກົມການເງິນຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ກະຊວງການເງິນ ເປັນຄະນະ. 7. ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳແກ້ວ ມະໂນລາ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດ ເສດຖະກິດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຄະນະ. 8. ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນຄະນະ. 9. ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ ຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຄະນະ. 10. ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມແຜນ ການ ແລະ ການຮ່ວມມືກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຄະນະ, 11. ທ່ານ ບົວລິນ ສວຍສຸວັນ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກຳ ສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນຄະນະ. 12. ທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຄະນະ, 13. ທ່ານ ປາດຖະໜາ ສຸກອາລຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳ, ຫສນຍ ເປັນຄະນະ, 14. ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ ຮັກສາການຫົວໜ້າຝ່າຍກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຄະນະ ມາດຕາ 2: ຄະນະດັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີ່ ໃນການສືບສວນ-ສອບ ສວນຫາສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ຄູກັ້ນນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ - ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປືແຕກພັງ ຊຶ່ງວຽກ ຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້: 1. ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແຕ່ໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນ ນະພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ທັງໃຫ້ຜົນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 2. ຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ, 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະ ນາເອົາຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ສັງເກດການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ມີບົດຮຽນ, ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກສາກົນ, 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສະເໜີຂໍການສະໜັບສະ ໜູນທາງດ້ານການເງິນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ທີ່ຈຳເປັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອປະຕິບັດບາງວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ, 5. ລົງໄປສຳຫຼວດ, ສັງເກດ, ກວດກາ, ກວດສອບ, ສອບ ຖາມ, ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ (ໂດຍສະເພາະ ເອກະສານການສຳຫຼວດ, ການອອກແບບ, ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງ ຢືນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການສືບສວນ-ສອບສວນ, 6. ວິເຄາະ-ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ເກັບ ກຳໄດ້ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸຸບຜົນການສືບສວນ-ສອບສວນ, 7. ສະຫຼຸຸບສັງລວມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ລັດຖະບານຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ການສືບສວນ- ສອບສວນ ໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຢ່າງດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມາດຕາ 3: ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບ ສວນ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ຊ່ວຍວຽກ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ມາດຕາ 4: ໃຫ້ຄະນະສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ສ້າງແຜນງົບປະມານທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ເພື່ອສະເໜີນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນແຮລັດຖະບານ ປະຈຳປີ 2018. ມາດຕາ 5: ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມ ກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມາດຕາ 6: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງ ລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ