ທຫລ ຈະເອົາຜິດກັບທຸກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ


...

08.02.2019 9:48     

   ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2019 ວ່າ: ໃນປີ 2018 ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວໃນການອອກອະນຸ ຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂຶ້ນໃໝ່ ແຕ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ; ປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນມີທັງໝົດ 185 ແຫ່ງໃນນີ້ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) 20 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ) 77 ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ) 27 ແຫ່ງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ 29 ແຫ່ງ, ໂຮງຊວດຈຳ 27 ແຫ່ງ ແລະບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ 5 ແຫ່ງ ຊຶ່ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເຫຼົ່ານີ້ມີຊັບສິນໃນທ້າຍປີ 2018 ຈຳນວນ 6.415 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 143,90%, ມີເງິນຝາກ (ສະເພາະ ສກຈຮ ແລະ ສສງ) ຈຳນວນ 1.032 ຕື້ກີບ ທຽບກັບປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,58%, ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອ (ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈຳ) ຈຳນວນ 4.796 ຕື້ກີບ ທຽບກັບປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 118,43% ໂດຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ ສອດຄ່ອງກັບຊີວິດປະຈຳວັນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ ຍັງມີບາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ມີພຶດຕິກຳເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ຊຶ່ງກໍໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມວຸ້ນວາຍ ແລະ ເກີດການຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີຄວາມຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນມີບາງສະຖາບັນການເງິນຍັງບໍ່ພັດທະນາລະບົບບັນຊີຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ ທຫລ ກຳນົດໄວ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ ທຫລ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ຂໍ້ມູນອາດມີການດັດແກ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື; ການບໍລິຫານຈັດການຂອງບາງສະຖາບັນການເງິນ ຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດສະພາບຄ່ອງ, ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນເງິນຝາກ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດເວລາ; ບາງສະຖາບັນ ພັດມີພຶດຕິກຳແອບແຝງ ເພື່ອລະດົມເງິນ ຫຼື ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງຜິດກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະເປັນການເຄື່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດທີ່ ທຫລ ອະນຸຍາດ. ບັນຫາທັງໝົດນີ້ ທຫລ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2019 ຫາກສະຖາບັນການເງິນໃດ ເຄື່ອນໄຫວນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດວິໃນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຮຽກຮ້ອງຜ່ານສື່ມວນຊົນລາວ ໄປໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບວ່າ: ທຫລ ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃດ ລະດົມເງິນຝາກ ຫຼື ປ່ອຍກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ; ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ຄຳໂຄສະນາຂອງພວກຄົນບໍ່ດີເປັນອັນຂາດ ແລະ ຖ້າພົບເຫັນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ຂໍໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຈ້ງໂດຍດ່ວນມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ຕາມເບີໂທລະສັບ 021-265 712 ເພື່ອດໍາເນີນມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ໄດ້ຢ່າງທັນການ. (ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)