ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກົນໄກການປະສານງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ


...

14.03.2019 9:39     

   ໃນວັນທີ 12 ມີນາ ນີ້ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງອັດຕະປື ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການວາງແຜນ, ຕິດຕາມ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພອນສະໄໝ ມຽງລາວັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາພະແນກການ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຜນການເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ ຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການວາງແຜນຕິດຕາມ, ການລາຍງານ ແລະ ປະສານງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ນໍາບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ລາຍງານກຽ່ວກັບສະພາບການຂອງເດັກໃນແຕ່ລະແຂວງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີສອງ (LSISII) ແລະ ການວິໃຈຄວາມຂາດເຂີນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກ (MODA) ແລະເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງ ກຽ່ວກັບວິທີການດໍາເນີນງານຊຶ່ງກວມເອົາແຜນວຽກ, ຕົວຊີ້ບອກການປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານ/ທົບທວນຄືນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະເຊື່ອມສານງົບປະມານເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ພອນສະໄໝ ມຽງລາວັນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງແຕ່ລະໄລຍະ, ຊຶ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 1/3 ຂອງແຫຼ່ງທຶນທັງໝົດ. ແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດ, ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນງົບປະມານຂອງແຂວງ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ໄດ້ໄປເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກອຸບັດເຫດ ເຂື່ອນສຳຮອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ລວມທັງຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິກຳເສຍຫາຍ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄລຍະສັ້ນ ເຖິງ ໄລ ຍະກາງ. ຊຶ່ງລັດຖະບານ ແລະແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສຸມທຸກຄວາມສາມາດຊີ້ນຳບັນດາຂະ ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແນ່ໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດສາມາດດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍໄດ້ອອກຫຼາຍນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາສະ ຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ແລະ ກະຕຸ້ນການເຕີບ ໂຕໃຫ້ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປົວແປງຟື້ນຟູໃຫ້ເຂົ້າສູ່ປົກກະຕິໂດຍໄວ. ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງອັດ ຕະປື ໄດ້ເນັ້ນ ອີກວ່າການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ: 48.416,63 ລ້ານກີບ, ໃນນັ້ນມີທຶນກູ້ຢືມ: 3.464,98 ລ້ານກີບ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອ 44.242,33 ລ້ານກີບ, ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ປີ 2019 ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 37.798,06 ລ້ານກີບ, ໃນນັ້ນ, ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 36.903,55 ລ້ານກີບ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບເດັກ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: "ແຂວງອັດຕະປື ເປັນແຂວງບຸລິມະສິດ ແລະ ເປັນແຂວງທຳອິດທີ່ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ ໄດ້ລິເລີ່ມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ ແລະ ການວາງແຜນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງເປັນການລິເລິ່ມທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ. ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ແຂວງອັດຕະປື ຈະເປັນຕົວແບບ ແລະ ຈະເປັນບົດຮຽນອັນດີ ໃຫ້ແກ່ແຂວງອື່ນໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້, ແຂວງອັດຕະປື ຈະປະກອບສ່ວນ ໃນການເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກ້າວຂຶ້ນເປັນປະເທດ ມີລາຍໄດ້ລະດັບປານກາງ-ຕໍ່າກ່ອນ ປີ 2024 ແລະ ຍັງຈະປະກອບ ສ່ວນໃນການກະກຽມ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 NSEDP ແລະ ສຸມໃສ່ ການວາງແຜນ, ການຂຶ້ນແຜນ ງົບປະມານແບບປະສົມປະ ສານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກຢ່າງ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະເປັນແຂວງ ທີ່ສາມາດບັນລຸສິດທິເດັກ ເພື່ອ ເປັນຂອງຂວັນ ໃນການສະເຫຼີມ ສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບການສ້າງ ຕັ້ງສິດທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຄົບຮອບ 30 ປີ ໃນປີ 2019 ຊຶ່ງເປັນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ. (ຂ່າວ-ພາບ:ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື)