ຄຊກມດ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ


...

20.03.2019 9:02     

   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງສະ ຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ມີນານີ້, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ); ຊຶ່ງ ມີລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜົນສຳເລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມປ້ອງກັນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ 2 ສະບັບ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເຮົາເປັນພາຄີ ຄື: ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 3-6 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ລວມທັງບັນດາ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີ ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກແມ່-ເດັກ ແລະ ທິດທາງແຜນວຽກງານຈຸດສຸມການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທັງໃນວຽກສິດທິເດັກ ແລະ ວຽກຊີດໍ ໃນໄລຍະ ປີ 2019-2023. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຄຊກມດ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019; ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກໍຄືການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດທິເດັກ ຕິດພັນກັບການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາເດັກຢ່າງຮອບດ້ານ. ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ ຄຊກມດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນຮູ້ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ, ໂດຍຜ່ານບັ້ນປຸກລະດົມໂຄສະນາ, ການອອກລະບຽບການໃນການປະສານງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນໃນການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ ແລະ ປ້ອງກັນການທາລຸນເດັກ ການຄ້າເດັກ ແລະ ໂສເພນີເດັກ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແມ່ຍິງຜ່ານການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ. ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ ເຊັ່ນ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປົກປ້ອງເດັກ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ເດັກທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ປົກຄອງດູແລ, ເດັກພິການ, ການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ/ການແຕ່ງງານກັບເດັກ, ຍຸຕິທໍາເດັກ, ມາດຕະການພິເສດໃນການປົກປ້ອງເດັກ, ການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດຂອງເດັກ ແລະ ການຮັບເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ; ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆທີ່ອົງການ ຢູນີເຊັບກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍວິທີການທີ່ເຮັດວຽກເປັນລະບົບ. "ອົງການຢູນີເຊັບ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ) ໄດ້ລິເລີ່ມການສ້າງແຜນວາດ, ການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດວຽກນີ້ຊຶ່ງລວມມີວິໄສທັດ, ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ". (ຂ່າວ: ຍຸພິນທອງ)