ທພລ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຄານ SME's


...

14.05.2019 9:22     

   ທ່ານ ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ) ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ ທພລ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບວິຊາການດ້ານສິນເຊື່ອ ທີ່ເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ JFC Micro ມາຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ແລະ ປັບປຸງບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການວິເຄາະສິນເຊື່ອມີຄວາມກະທັດຮັດເຂົ້າຕື່ມຊຶ່ງໂຄງການໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 2011 ສຳເລັດໃນປີ 2017, ຕໍ່ມາ ອົງການໄຈກາ ກໍໄດ້ສົ່ງຊ່ຽວຊານມາປະຈຳຢູ່ ທພລ ນັບແຕ່ 2017-2019 ໂຄງການຫາກໍປິດລົງທ້າຍເດືອນ 2/2019 ແລະ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ເຮັດໃຫ້ວິຊາການ ທພລ ທົ່ວລະບົບ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດສູງຂຶ້ນ. ໃນຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງເງິນຝາກດອກເບ້ຍຕໍ່າ 32 ຕື້ກີບຈາກກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ SME's ເພື່ອມາທົດລອງສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຕົ້ນທຶນທີ່ຕໍ່າ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເປັນລະບົບ; ນອກຈາກແຫຼ່ງທຶນພິເສດນີ້ແລ້ວ, ທພລ ຍັງລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກສັງຄົມເພື່ອສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມ SME's ຊຶ່ງເປັນບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ; ພ້ອມນີ້, ທພລ ຮ່ວມມືກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ບັນດາ SME's ມີຄວາມພ້ອມເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ; ທພລ ຍັງສະແດງເຈດຈຳນົງ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ SME's ທີ່ກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕໍ່າກວ່າລູກຄ້າປົກກະຕິ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ILO; ນອກນີ້, ຍັງມີບັນດາຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆເປັນບ່ອນອີງໃນຂອດການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ; ມີໂຄງຮ່າງການ ຈັດຕັ້ງ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານໂດຍລະອຽດໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມສະດວກຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການ ທພລ ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ-ບັນຫາທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນ ການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ SME's ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ, ການຂຽນບົດວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ ໂຄງການ ຍັງບໍ່ເປັນໂຕ, ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ວິສາຫະກິດຈະຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ ໄລ່ລຽງທຸ ລະກິດບໍ່ເປັນ, ມີແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທຶນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມຈະບໍລິຫານເງິນໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຄືແນວໃດ?, ຈະມີແຜນຊຳລະຄືນແນວ ໃດ? ບັນຫາຕະຫຼາດຊື້ ແລະ ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍຂອງວິສາຫະກິດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊື້ໃນປະລິມານນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຊື້ແພງ ເມື່ອຜະລິດອອກມາແລ້ວ ອຳນາດໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງບໍ່ສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສັກແກ່ເຂົາເຈົ້າ; ບັນຫາເລື່ອງລະບົບການບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນວິສາຫະກິດສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດທຸລະກິດແບບຄອບຄົວ, ການນໍາໃຊ້ເງິນແບບປົນເປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມັກພົບບັນຫາການຂາດສະພາບຄ່ອງ ເພາະນຳໃຊ້ເງິນບໍ່ໄປຕາມເປົ້າໝາຍທຸລະກິດ; ເນື່ອງຈາກເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຈຶ່ງປ່ຽນພະນັກງານໃໝ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຕ້ອງຊອກພະນັກງານມາປ່ຽນແທນຕະຫຼອດ; ຜູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດບໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະທີ່ຕົນເອງເຮັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ແຈ້ງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງໃນທຸລະກິດທີ່ຕົນເອງດຳເນີນ ລັກສະນະນີ້ກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງ; ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ SME's ໃນສ່ວນທີ່ທະນາຄານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ແມ່ນການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນໃຫ້ຄຳແນະນຳບັນດາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ແຕ່ຍັງດ້ານອື່ນໆຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງພ້ອມກັນສ້າງເປັນລະບົບຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ຂອດການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ, ຂະບວນການແປຮູບ ແລະ ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ; ສະນັ້ນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ; ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຜ່ານພາບລວມທົ່ວລະບົບ ການກຳນົດວົງເງິນສິນເຊື່ອເກີນຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງທຸລະກິດ ບໍ່ໄລ່ລຽງປະສິດທິຜົນຂອງທຸລະກິດ ອີງໃສ່ແຕ່ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ, ການປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ເມື່ອຮັບຊຳລະໜີ້ຈາກລູກຄ້າແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຂາຍຍາກ; ເພື່ອຕອບສະໜອງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານນີ້, ເຫັນວ່າ ທພລ ມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍດ້ານໃນການສົ່ງເສີມ SME's ເພາະວ່າ ທພລ ໄດ້ປະຕິບັດມາຫຼາຍປີແລ້ວ ສະ ແດງອອກໃນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ SME's ຈໍານວນ 32 ຕື້ກີບທີ່ມີອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນບໍ່ເກີນ 3%, ດ້ານແຫຼ່ງທຶນ ທພລ ນຳໃຊ້ທຶນລະດົມຈາກສັງຄົມທົ່ວໄປມາສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ ທພລ ຈະຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຈາກພັນທະມິດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອມາສະໜອງແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ກັບ SME's. ສໍາລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ຈະເພີ່ມທະວີການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ SME's ໃຫ້ກວມອັດຕາສ່ວນສິນເຊື່ອໃນລະດັບ 80% ຕາມ ທຫລ ກຳນົດໄວ້; ຈະປັບປຸງຂອດການພິຈາລະນາສິນເຊື່ອໃຫ້ໄວຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຈະມີການປັບຫຼຸດບາງຄ່າທຳນຽມ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ SME's; ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍນອກ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃນການກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ; ປັບປຸງລະບຽບການຄູ່ມືຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ເຮັດໃຫ້ຂອດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາສໍານັກງານໃຫຍ່-ສາຂາໃຫ້ຮັດກຸມ ນັບແຕ່ຂອດເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈົນຮອດການຕິດຕາມເກັບກູ້ໜີ້ສິນຄືນແລະຂົນຂວາຍຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ SME's ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. (ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)