ໂຄງການປູກກ້ວຍ ບາງບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກພາກລັດ


...

22.05.2019 9:25     

   ໂຄງການລົງທຶນປູກກ້ວຍຫອມ ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ນັກລົງທຶນໄປຕົກລົງເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນກັບປະຊາຊົນແລ້ວລົງມືປູກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກລັດ ຈຶ່ງເກີດມີບາງໂຄງການໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າເຊື້ອຣາຕ່າງໆ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະນະທີ່ໂຄງການໃດຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດເດັດຂາດ. ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວ່າ: ໂຄງການລົງທຶນປູກກ້ວຍຫອມ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ນັກລົງທຶນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນລາວຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະມີລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ຄ່າແຮງງານບົວລະບັດຮັກສາ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່າປະມານ 6-8 ລ້ານ ກີບຕໍ່ເຮັກຕາຕໍ່ປີ (ສຳລັບພາກເໜືອ) ແລະ 2,5 - 4 ລ້ານກີບ ສຳລັບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ່ວນຄ່າແຮງງານ ຈະໄດ້ປະມານ 10 ລ້ານກີບ ຕໍ່ແຮງງານ (ຕັ້ງແຕ່ການບົວລະບັດຮັກສາຈົນຮອດເກັບກູ້ຜົນຜະ ລິດ). ແນວໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອອກນິຕິກຳ ຫ້າມໂຄງການລົງທຶນໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປູກກ້ວຍໄດ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຈາກ 26 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ໃນເມື່ອກ່ອນ (ທົ່ວປະເທດ) ຫຼຸດລົງມາເຫຼືອ 20 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ໃນປີ 2018 ແລະ ຫຼຸດລົງມາຍັງເຫຼືອ 15 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ໃນປີ 2019, ສາເຫດຫຼຸດລົງຍ້ອນລັດຖະບານຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານເປັນຕົ້ນແມ່ນຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບສັດ ຕູພືດອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ກ້ວຍເປັນເພ້ຍ ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາງໂຄງການ, ບາງບໍລິສັດໄດ້ຫັນໄປປູກພືດຊະນິດອື່ນແທນເປັນຕົ້ນແມ່ນໝາກໂມ ແລະ ພືດຊະນິດອື່ນໆ. ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນ ອາດຈະຍັງຄາສັນຍາເຊົ່າ ແຕ່ຕ້ອງເປັນໂຄງການກະສິກຳສະອາດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກປ ກ່າວອີກວ່າ: ການລົງທຶນປູກກ້ວຍຂອງນັກລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ມີປະມານ 100 ກວ່າບໍລິສັດ, ແຕ່ມີພຽງ 90 ກວ່າບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກລັດຖະບານ ຊຶ່ງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ່ວນຫຼາຍຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການກະສິກຳສະອາດ, ສ່ວນໂຄງການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການລົງທຶນຈາກພາກລັດ, ຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ໄປຕົກລົງເຊົ່າທີ່ດິນນຳປະຊາຊົນແລ້ວກໍລົງມືປູກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສຶກສາ ເຖິງລະບຽບກົດໝາຍການລົງທຶນ ຊຶ່ງຜ່ານມາກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ກໍພົບເຫັນບາງໂຄງການທີ່ໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ແລະ ກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດຕິຫຼາຍໂຄງການ. ສຳລັບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອກ່ອນມີພຽງແຕ່ 500 ກວ່າເຮັກຕາ ແຕ່ມາຮອດປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 700-800 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງ ເຫັນວ່າບາງໂຄງການບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກລັດ ຈຶ່ງເກີດມີບາງໂຄງການສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. (ຂ່າວ: ຄຳເຮືອງ)