ສອຕລ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຈັດໂດຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທ່ີ 15- 19/01/2014 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

... ສອຕລ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຈັດໂດຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທ່ີ 15- 19/01/2014 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
... ໂຮມຊຸມນຸມປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ປະທານປະເທດເຮົາສະແດງຄວມຍິນດີ
ສອຕລ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຈັດໂດຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທ່ີ 15- 19/01/2014 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
... ສອຕລ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຈັດໂດຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທ່ີ 15- 19/01/2014 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
... ສອຕລ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຈັດໂດຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທ່ີ 15- 19/01/2014 ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ