ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 5 ເດືອນ ສືບຕໍ່ປົກກະຕິ


...

02.07.2019 10:29     

   ປັດຈຸບັນ; ເສດຖະກິດ, ການເງິນ-ເງິນຕາຂອງໂລກ ກໍຄືຂອງ ສປປ ລາວ ພວມຢູ່ໃນທ່າມກາງສິ່ງທ້າທາຍເປັນຕົ້ນບັນຫາສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງ ສປ.ຈີນ ແລະ ສ.ອາເມຣິກາ, ຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄານ້ຳມັນຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ ບວກກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ແລະ ສະພາບໜີ້ສິນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ5ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຢູ່ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລັດຖະບານ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2019 (26 ມິຖຸນາ 2019) ວ່າ: ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາສາມາດປະຄັບປະຄອງສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ແລະ ປະຕິບັດຄາດໝາຍດ້ານເງິນຕາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ໂດຍອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຮອດເດືອນ 5/2019 ຢູ່ໃນລະດັບ 1,90% (ແຜນການຕໍ່າກວ່າ 5%);ປະລິມານເງິນ M2 ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8,12% ໃນເດືອນ 4/2019 (ແຜນການສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 20%(ເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາສະຫະລັດສະເລ່ຍ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019ອ່ອນຄ່າ 2,01% ແລະ ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 3,81% ທຽບໃສ່ທ້າຍປີຜ່ານມາ. ສ່ວນຕ່າງອັດຕາທະນາຄານ ແລະ ອັດຕາຕະຫຼາດ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 2,33% ສໍາລັບເງິນກີບ/ໂດລາ ແລະ 0,89% ສໍາລັບເງິນກີບ/ບາດ;ຮອດເດືອນ 4/2019 ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 3,20 ເດືອນ (ແຜນການບໍ່ຫຼຸດ 3 ເດືອນ);
ສະພາບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງແລະອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ມີການປ່ຽນແປງເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍທຽບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຄື:ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກໄລຍະ 1 ປີ ສະກຸນເງິນກີບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5,34% ໃນເດືອນ 4/2018 ມາເປັນ 5,38% ໃນເດືອນ4/2019,ສະກຸນເງິນບາດຫຼຸດຈາກ3,66%ມາເປັນ 3,65% ແລະສ່ວນເງິນໂດລາເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3,79% ມາເປັນ 3,83%; ສໍາລັບ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ (ລູກຄ້າປະເພດ A) ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍສະເລ່ຍສະກຸນເງິນກີບ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9,14% ໃນເດືອນ 4/2018 ມາເປັນ 9,20% ໃນເດືອນ 4/2019, ສໍາລັບສະກຸນເງິນບາດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7,59% ມາເປັນ 7,89% ແລະ ເງິນໂດລາ ຫຼຸດລົງຈາກ 7,45% ມາເປັນ 7,43%.
ຂະແໜງການທະນາຄານສືບຕໍ່ລະດົມເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນຮອດທ້າຍເດືອນ 4/2019 ຍອດເງິນເຫຼືອຝາກຂອງຂະ ແໜງການທະນາຄານມີທັງໝົດ 83.495,56 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,52% ກວມເອົາ 50,87% ຂອງ GDP (ແຜນການທ້າຍປີ 2019 ແມ່ນ 59,80% ຂອງ GDP) ແລະ ຂະນະດຽວກັນກໍ່ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂະແໜງການທະນາຄານຮອດທ້າຍເດືອນ 4/2019 ຢູ່ໃນລະດັບ 76.289,54 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,27% ກວມເອົາ 46,48% ຂອງ GDP (ແຜນການທ້າຍປີ 2019 ແມ່ນ 55% ຂອງ GDP) ສິນເຊື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການຄື: ກະສິກຳ 8,55%, ອຸດສາຫະກໍາ 28,03%, ບໍລິການ 31,23% ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ 14,91%.
ສະເພາະສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທີ່ທະນາຄານນະໂຍບາຍໄດ້ປ່ອຍໃນ 4ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 30,14 ຕື້ກີບ(ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ເມືອງເປົ້າໝາຍທຸກຍາກ 20,53 ຕື້ກີບ, ຈຸດສຸມລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 3,25 ຕື້ກີບ, ວຽກງານ 3ສ້າງມີທັງໝົດ 6,36 ຕື້ກີບ) ເຮັດໃຫ້ຮອດທ້າຍເດືອນ 4/2019 ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທັງໝົດໃນຜ່ານມາ 2.996,85 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ຢູ່ເມືອງເປົ້າໝາຍທຸກຍາກທັງໝົດ 1.976,18 ຕື້ກີບ, ຈຸດສຸມລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດ 308,78 ຕື້ກີບ, ວຽກງານ 3ສ້າງມີທັງໝົດ 285,72 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການບຸລິມະສິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າມີທັງໝົດ 426,17 ຕື້ກີບ.
ສະເພາະສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ,ມາຮອດເດືອນ4/2019 ທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍສິນເຊື່ອກວມເອົາ 20,07% ຂອງຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທະນາຄານທຸລະກິດທົ່ວລະບົບ ໃນນີ້ຂະແໜງການຄ້າກວມເອົາ 7,49%, ບໍລິການ 4,46%, ກະສິກໍາ 0,92%, ກໍ່ສ້າງ 3,83%, ອຸດສາຫະກໍາ 1,79% ແລະ ອື່ນໆ 1,58%; ຮອດເດືອນ 4/2019 ໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຢູ່ໃນລະດັບ 3,13% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.
(ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)