ໂດຍ: ສ.ບຸດປະຊາ
ການສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມທິດທາງ 3 ສ້າງ ປະກອບດ້ວຍ 7 ດ້ານ 66 ຕົວຊີ້ບອກ ຊຶ່ງໃນບົດສະຫຼຸບການປະເມີນຜົນ ວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງ ນວ ໄລຍະ 2016-2020 ກໍໃຫ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດແລ້ວ, ນວ ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ 6 ຕົວຊີ້ບອກທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ; ບັນດາຕົວຊີ້ບອກນັ້ນ, ແມ່ນນອນໃນ 5 ດ້ານ. ສະນັ້ນ, ກໍມີ 2 ດ້ານໃນການສ້າງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ທີ່ບັນລຸ ຊຶ່ງ 2 ດ້ານນັ້ນກໍຄື: ຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດດ້ານການປົກຄອງ-ບໍລິຫານລັດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການເງິນຂອງປະເທດ.
ນວ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງມີຂັ້ນ ນວ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ; ໃນນີ້, ຂັ້ນເມືອງ ມີ 9 ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ມີ 481 ບ້ານ; ມີລະບົບໂຄງປະກອບກົງຈັກຂັ້ນ ນວ, ມີຫ້ອງວ່າການ, 2 ກອງບັນຊາການ, 17 ພະແນກ, 2 ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກ, ມີ 5 ອົງການຈັດຕັ້ງຊ່ວຍວຽກພັກ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ນວ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ນວ. ທຸກການຈັດຕັ້ງແມ່ນເຄື່ອນໄຫວວຽກຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງວຽກຕາມພາລະບົດບາດ, ຕາມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອສະເໜີສະພາປະຊາຊົນ ນວ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້, ເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານ ຕໍ່ບ້ານ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ນວ ກັບບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ຊັດເຈນຂຶ້ນ, ກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ນວ, ເມືອງ, ບ້ານ ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໜ່ວຍງານ ບໍລິການປະຕູດຽວໄດ້ 8 ເມືອງ ແລະ 7 ພະແນກການ, ລວມ 15 ໜ່ວຍບໍລິການ (ຍັງ 1 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ນາຊາຍທອງ).ການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 9 ຕົວຊີ້ບອກ ເທົ່າກັບ 90%, ບໍ່ບັນລຸ 1 ຕົວຊີ້ບອກຍ້ອນເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫ່ວາງ ນວ ກັບບັນດາແຂວງອອ້ມຂ້າງຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນແກ້ສໍາເລັດ.
ໃນດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ ທີ່ມີ 6 ຕົວຊີ້ບອກ ກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນານວ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງ ອົງຄະນະພັກ ນວ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ, ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍການຊອກຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ,ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ແລະ ກໍາຈັດການຮົ່ວໄຫຼ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຂອງສັງຄົມປະກອບສ່ວນພັນທະ ໄດ້ທັງໝົດ 21.000,69 ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ແຜນການ (21.500,17) ປະຕິບັດໄດ້ 97,68%, ໃນນີ້: ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ປະຕິບັດຢູ່ ນວ  (ພາສີ) ປະຕິບັດໄດ້ 14.557,24 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 96,28% ຂອງແຜນການ 15.119,64 ຕື້ກີບ, ຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 5.903,47 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 95,98% ຂອງແຜນການ, ຈາກຊັບສິນ 400,03 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 128,24% ຂອງແຜນການ 311,93 ຕື້ກີບ, ຈາກຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 5,05 ຕື້ ກີບ, ເທົ່າກັບ 117,72% ຂອງແຜນການ 4,29 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບອື່ນໆ ປະຕິບັດໄດ້ 0,40 ຕື້ກີບ;ດ້ານລາຍຈ່າຍທີ່ ກະຊວງມອບໃຫ້ ນວ ປະຕິບັດ 3.346,70 ຕື້ກີບ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 3.276.47 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 97,90%ຂອງແຜນການ; ການດຸ່ນດ່ຽງ: ອີງໃສ່ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ນວ ຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ສູນກາງຕາມແຜນການແມ່ນ 4.105,63 ຕື້ກີບ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2.921,06 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 88,92% ຂອງແຜນການ, ບັນດາເມືອງກໍໄດ້ສຸມໃສ່ການເກັບລາຍຮັບຕາມແຜນຂອງ ນວ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໜູນໃຫ້ ນວ ແລະ ເມືອງ ທີ່ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໂດຍພື້ນຖານ ຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສີໂຄດຕະບອງ. ການເງິນຂອງປະເທດ ສາມາດບັນລຸ 6 ຕົວຊີ້ບອກ, ເທົ່າກັບ 100%.
ສັງລວມແລ້ວ, ການສ້າງ ນວ ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ເຖິງຈະສາມາດບັນລຸ 2 ໃນ 7 ດ້ານຂ້າງເທິງນັ້ນ, ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ເພື່ອໃຫ້ 2 ດ້ານນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດ້ານດີ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ຊຶ່ງຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດດ້ານການປັກຄອງ-ບໍລິຫານລັດ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ກະທັດຮັດສົມເຫດ, ສົມຜົນ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງ ໃຫ້ເໝາະສົມ, ສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ ຕາມນິຕິກຳຂັ້ນເທິງວາງອອກ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເມືຶອງ ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເພື່ອສາມາດສ້າງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ ການເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດຂອງ ນວ. ສຳລັບດ້ານການເປັນຫົວໜ່ວຍການເງິນຂອງປະເທດ, ກໍຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຫົວໜ່ວຍວິຊາການຂອງລັດ, ຕິດຕາມກວດກາງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ທັນຕາມເວລາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ຮັບຮອງ; ພ້ອມນີ້, ກໍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາເມືອງ, ພະແນກການ ຈັດເກັບລາຍຮັບວິຊາການ ເຂົ້າງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ໃຫ້ລື່ນຄາດໝາຍໃນແຕ່ລະປີ.