Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ຈັດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດເລື່ອງ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 30/09/2020 21:56:16 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 5376 ຄັ້ງ

ຈັດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານປ່າໄມ້
……………………
ວັນທີ 30 ກັນຍານີ້ ໄດ້ມີການເປີດການຝຶກອົບຮົມການຂຽນເລື່ອງຂື້ນທີ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ1​ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຍະເດດ ພວງມະ​ລາ ຫົວໜ້າອົງການລີຄອບ(Recoftc) ປະຈຳ ສປປລາວ ເຊິ່ງມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍນັກຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວຈາກສູນກາງຈຳນວນໜຶ່ງ. ຈຸດປະສົງເພື່ອສັງລວມບັນດາເລື່ອງລາວ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມທັກສະນະການຂຽນເລື່ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ແຜນງານເສີມສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຣີຄອບ (Recoftc) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາ 2 ຕຸລາ 2020
ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ໂຄງການລີຄອບແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເສີມສ້າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດວຽກງານປ່າໄມ້ຢູ່ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງສ້າງພາກສ່ວນທີ່ມີບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນພາກພື້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສໍາລັບຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ສ້າງຄວາມສໍານິຊໍານານດ້ານການເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ແກ່ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາຊົນເຜົ່າ; ເຊື່ອມໂຍງ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆ.
ຜ່ານມາ ອົງການລີຄອບ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (WAVES) ແຕ່ປີ 2019 ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ແກ່ 35 ທ່ານ, ຈາກ 7 ປະເທດເປົ້າໝາຍຂອງອົງການ (ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດທີ່ບາງກອກ ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2019, ຊຶ່ງ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມມີທັງໝົດ 5 ທ່ານ) ການປືກສາຫາລື ແລະ ການຝືກອົບຮົມ ໃນການພັດທະນາທັກສະທີ່ກ່ຽວກຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019; ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານຜົນການສຶກສາກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ປະກອບການ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໂດຍກ່ຽວພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂື້ນທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືເຄຶ່ອງມືກ່ຽວກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕອ້ງການ ແລະ ເໜາະສົມດ້ານການສື່ສານຕ່າງໆ, ຄູ່ມືກການຝືກອົບຮົມ ແຜ່ນໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ; ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ຝືກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້; ການປະເມີນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ; ພິເສດໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ 6 ຄັ້ງທີ່ແຂວງອັດຕະປືຄື: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນຮ່າງຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ປີ 2020-2030; ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄູ່ມືຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຮ່ວມກັບອົງການລີຄອບ ພາຍໃຕ້ແຜນງານຄວາມເປັນຜູ້ນໍາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ສືກສາດ້ານເອກະສານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ໃນໄລຍະ 5 ປີ; ຝືກອົບຮົມດ້ານການຂຽນເລື່ອງສັ້ນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແລະເຜີຍແຜ່ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ແຜນໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ຝືກອົບຮົມດ້ານການຂຽນເລື່ອງສັ້ນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍີງຊາຍໃນວຽກງານປ່າໄມ້; ທົບທວນຄູ່ມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພິມປື້ມ​ຄູ່​ມືວຽກງານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ການວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ

ໂດຍ: ສິດທິພອນ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com