ຈັດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດເລື່ອງ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 30/09/2020 21:56:16 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1248 ຄັ້ງ

ຈັດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກງານປ່າໄມ້
……………………
ວັນທີ 30 ກັນຍານີ້ ໄດ້ມີການເປີດການຝຶກອົບຮົມການຂຽນເລື່ອງຂື້ນທີ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ1​ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຍະເດດ ພວງມະ​ລາ ຫົວໜ້າອົງການລີຄອບ(Recoftc) ປະຈຳ ສປປລາວ ເຊິ່ງມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍນັກຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວຈາກສູນກາງຈຳນວນໜຶ່ງ. ຈຸດປະສົງເພື່ອສັງລວມບັນດາເລື່ອງລາວ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມທັກສະນະການຂຽນເລື່ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ແຜນງານເສີມສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຣີຄອບ (Recoftc) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາ 2 ຕຸລາ 2020
ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ໂຄງການລີຄອບແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເສີມສ້າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດວຽກງານປ່າໄມ້ຢູ່ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງສ້າງພາກສ່ວນທີ່ມີບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນພາກພື້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສໍາລັບຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ສ້າງຄວາມສໍານິຊໍານານດ້ານການເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ແກ່ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາຊົນເຜົ່າ; ເຊື່ອມໂຍງ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆ.
ຜ່ານມາ ອົງການລີຄອບ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (WAVES) ແຕ່ປີ 2019 ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ແກ່ 35 ທ່ານ, ຈາກ 7 ປະເທດເປົ້າໝາຍຂອງອົງການ (ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດທີ່ບາງກອກ ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2019, ຊຶ່ງ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມມີທັງໝົດ 5 ທ່ານ) ການປືກສາຫາລື ແລະ ການຝືກອົບຮົມ ໃນການພັດທະນາທັກສະທີ່ກ່ຽວກຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019; ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານຜົນການສຶກສາກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ປະກອບການ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໂດຍກ່ຽວພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂື້ນທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືເຄຶ່ອງມືກ່ຽວກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕອ້ງການ ແລະ ເໜາະສົມດ້ານການສື່ສານຕ່າງໆ, ຄູ່ມືກການຝືກອົບຮົມ ແຜ່ນໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ; ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ຝືກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້; ການປະເມີນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ; ພິເສດໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ 6 ຄັ້ງທີ່ແຂວງອັດຕະປືຄື: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນຮ່າງຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ປີ 2020-2030; ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄູ່ມືຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຮ່ວມກັບອົງການລີຄອບ ພາຍໃຕ້ແຜນງານຄວາມເປັນຜູ້ນໍາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ສືກສາດ້ານເອກະສານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ໃນໄລຍະ 5 ປີ; ຝືກອົບຮົມດ້ານການຂຽນເລື່ອງສັ້ນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແລະເຜີຍແຜ່ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ແຜນໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ຝືກອົບຮົມດ້ານການຂຽນເລື່ອງສັ້ນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍີງຊາຍໃນວຽກງານປ່າໄມ້; ທົບທວນຄູ່ມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພິມປື້ມ​ຄູ່​ມືວຽກງານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ການວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ

ໂດຍ: ສິດທິພອນ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021336111, ແຟັກ: 021336113,ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com, ຕູ້ ປ.ນ 1110