ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ 14.000 ກວ່າແຫ່ງ ສ້າງຕັ້ງໃໝ່


...

   ຂ່າວສານຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ໃນເດືອນກຸມພາ ໃນທົ່ວປະເທດຫວຽດນາມມີວິ ສາຫະກິດສ້າງໃໝ່ 5.461 ແຫ່ງ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນ ໃໝ່ຂຶ້ນເຖິງ 62.300 ຕື້ດົງ ຫຼຸຸດ ລົງ 39,3% ທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຫຼຸຸດລົງ 31% ທາງດ້ານ ເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນທຽບກັບ ເດືອນມັງກອນ. ຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະ ຖິຕິໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດຂອງການ ຫຼຸຸດລົງນີ້ ແມ່ນຍ້ອນເດືອນກຸມ ພາ ແມ່ນເດືອນຂອງປີໃໝ່ຫວຽດ ນາມ, ມີໄລຍະພັກແກ່ຍາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະເລ່ຍ ເງິນລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດ ໜຶ່ງໄດ້ບັນລຸ 11,4 ຕື້ດົງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,6% ທຽບກັບ ເດືອນມັງກອນ, ຈຳນວນແຮງ ງານຈົດທະບຽນຂອງບັນດາ ວິສາຫະກິດສ້າງໃໝ່ແມ່ນ 62.500 ຄົນ ແລະ ຫຼຸຸດລົງ 39,9% ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທົ່ວປະ ເທດມີ 2.413 ວິສາຫະກິດໄດ້ ເຄື່ອນໄຫວ, ແຕ່ຫຼຸຸດລົງ 56,6% ທຽບກັບເດືອນມັງກອນ ແລະ 3.291 ວິສາຫະກິດຢຸດການ ເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ. ດັ່ງນັ້ນ ໄລ່ລວມໃນສອງ ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 14.451 ວິສາຫະກິດລົງທະ ບຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່ດ້ວຍເງິນລົງ ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດແມ່ນ 152.000 ຕື້ດົງ ເພີ່ມຂຶ້ນ3,9% ທາງດ້ານຈຳນວນວິສາຫະກິດ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 35% ທາງດ້ານ ເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນທຽບກັບ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2016. ໜ້າສົນໃຈແມ່ນຂະແໜງ ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບມີ ສັນຍານດີດ້ວຍລະດັບການຈົດ ທະບຽນໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 43,4% ທາງດ້ານຈຳນວນວິສາຫະກິດ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 63,8% ທາງ ດ້ານເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນ. ຕໍ່ມາແມ່ນຂະແໜງສາທາລະ ນະສຸກຈະເລີນເຕີບໂຕເທົ່າໆ ກັບ 27,44%.